Disclaimer

Disclaimer e-mail

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De ontvanger die niet de geadresseerde is, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie. IT-Value  behoudt zich het recht voor om alle communicatie via e-mail te monitoren.

Disclaimer website

De website van IT-Value is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. IT-Value is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links

Op de webpagina’s van de IT-Value website bevinden zich links naar externe websites en gekoppelde bestanden van derden. IT Value is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en bestanden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van de IT-Value website en op onze eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.